Zasady konkursu

 1. Złóż u nas zamówienie, na wynos lub z dostawą.
 2. Zrób zdjęcie lub nagraj krótki film do 10 sekund, na którym pokażesz jak N’Pizza gości w Twoim domu, ogrodzie, samochodzie albo jak razem spacerujecie.
 3. Zjedz spokojnie, a następnie dostarcz nam swoją pracę, na jeden z dwu sposobów. Albo obydwa jednocześnie:
  • wrzuć zdjęcie lub film na swojego Instagrama oznaczając je hasztagiem #rajskapizza
  • wrzuć je nasz profil na Facebooku, również z hasztagiem #rajskapizza
 4. Raz w tygodniu wybierzemy pracę, która nas zachwyci i poruszy.
 5. Zwycięzca otrzyma od nas voucher na dowolną pizzę w N’Pizzy, do wykorzystania po ponownym otwarciu lokalu dla Gości, maksymalnie do 31.12.2020.
 6. Konkurs trwa tak długo, dopóki pracujemy tylko na wynos i w dostawie.

O czym ważnym musisz jeszcze wiedzieć

 • Tydzień konkursowy zaczynamy zawsze w piątek, a kończymy w czwartek.
 • Zwycięzcę ogłaszamy w ciągu 3 dni od zakończenia tygodnia konkursowego, czyli najpóźniej w niedzielę.
 • Zwycięzcę wybiera komisja konkursowa złożona z 3 osób po stronie organizatora, czyli nas.
 • W każdym tygodniu konkursowym jest jeden Zwycięzca.
 • Informacje o wygranej i sposobie odbioru vouchera przekażemy zwycięzcy w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.
 • Pełny regulamin znajdziecie poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #RAJSKAPIZZA

PRZEPISY OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego  #rajskapizza, zwanego dalej „Konkursem” jest OD KUCHNI Czepiec-Golańska, Gostylla SJ, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Przedmiotem Konkursu są fotografie i krótkie filmy do 10 sekund, prezentujące dania z oferty N’Pizza.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej https://npizza.pl/ oraz na stronie fanpage’u N’Pizza (/NpizzaRajska)
 4. Pracownicy N’PIZZA nie mogą brać udziału w Konkursie.
PRZYJMOWANIE PRAC
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.
 3. Konkurs jest cykliczny, jedna edycja konkursowa to jeden tydzień. Tydzień konkursowy trwa od piątku do czwartku.
 4. Terminarz:
  • Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: w cyklach tygodniowych od piątku do czwartku, począwszy od piątku 24.04 do odwołania. Zakończenie konkursu nastąpi w momencie, kiedy N’Pizza będzie mogła ponownie zostać otwarta dla Gości.
  • Ocena otrzymanych prac i publikacja zwycięzcy w mediach społecznościowych N’Pizza: w ciągu 3 dni następujących bezpośrednio po zakończeniu tygodnia konkursowego.
 5. Fotografie i filmy należy dostarczyć na jeden z dwu sposobów:
  • publikacja na swoim profilu na Instagramie (@npizza_rajska) z hasztagiem #rajskapizza
  • publikacja na naszym profilu na Facebooku (/NpizzaRajska) z hasztagiem #rajskapizza
 6. Jeżeli na pracach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając pracę przekazuje nam zgodę na nieodpłatną i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
 7. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię i/lub film udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z pracy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
JURY
 1. Organizator powołuje trzyosobowe Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
 2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
NAGRODY
 1. W każdej edycji konkursu, trwającej jeden tydzień, wyłaniany jest przez Jury jeden zwycięzca. Nagrodą dla zwycięzcy każdej edycji jest voucher na jedną dowolną pizzę z menu N’Pizza, do wykorzystania na miejscu, w N’Pizzy, po ponownym otwarciu N’Pizzy dla Gości, ale nie później niż do 31.12.2020.
 2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody w wiadomości prywatnej na Instagramie lub Facebooku, w ciągu 3 dni od zakończenia każdego etapu konkursu.
 6. Nagrody nie zrealizowane w okresie od ponownego otwarcia N’Pizzy dla Gości do 31.12.2020 przepadają.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://npizza.pl/.
 2. Uczestnik Konkursu przez udział i opublikowanie zdjęć w sposób wymieniony w pkt. 5 ustępu Przyjmowanie Prac oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie https://npizza.pl/ oraz w serwisach społecznościowych N’Pizzy w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 roku.
 9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.